Kiểu dữ liệu và biến trong C#

Ngày đăng: 20 - 01 - 2021 Lượt xem: 255 lượt

Chúng ta đã tìm hiểu được kỹ thuật Input, Output trong ứng dụng Console trong bài trước. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu và cú pháp khai báo biến trong C#.

Nội dung bài viết:

 1. Kiểu dữ liệu
 2. Kiểu null
 3. Biến là gì
 4. Quy tắc trong đặt tên biến

Biến và kiểu dữ liệu

1. Kiểu dữ liệu trong C#

Trong C#, dữ liệu được chia thành các kiểu:

a) numeric: gồm kiểu số nguyên và số thực. Trong đó, kiểu số nguyên gồm: int, short, long. Kiểu số thực gồm: float, double, decimal. Ngoài ra, C# còn xây dựng các kiểu dữ liệu khác dựa trên các kiểu dữ liệu đã có như: Int16, Int32, Int64, Double, Decimal, …

b) char: Kiểu ký tự. Đây là kiểu dữ liệu cho phép biến lưu trữ 1 ký tự trong bảng mã ASCII và chúng ta có 256 ký tự được đánh số từ 0..255

c) string: Kiểu chuỗi. Đây là kiểu dữ liệu cho phép biến lưu trữ 1 chuỗi ký tự.

d) bool: Kiểu luận lý, nhận 2 giá trị true, false. Kiểu bool là kết quả của 1 phép toán so sánh (>,<, >=, <=, ==, !=) và các phép toán logic && (and), || (or) , ! (not).

e) object: Kiểu dữ liệu cơ bản của tất cả các kiểu dữ liệu khác trong C#.

2. Kiểu dữ liệu NULL

Trong thực tế, dữ liệu của chúng ta có thể tồn tại 1 giá trị NULL. Có thể hiểu là 1 dữ liệu không có giá trị. Để đáp ứng được việc lưu trữ này, C# mở rộng kiểu dữ liệu đã có bằng cách bổ sung giá trị null. Để khai báo kiểu dữ liệu NULL, ta có 2 cách:

a) Cách 1: Thêm ký tự ? sau mỗi kiểu dữ liệu. Ví dụ: int? , bool?, …

b) Cách 2: Sử dụng class Nullable

Ví dụ:

int? number = 1;
number = null;

Nullable<int> nullNumber = null;
nullNumber = 1;

c) Làm việc với NULL

Khi làm việc với dữ liệu null, ta cần kiểm tra giá trị hiện tại có null hay không? Nếu dữ liệu là null, khi ta thực hiện các phép toán hoặc truy xuất các thuộc tính, phương thức sẽ phát sinh ngoại lệ. C# cung cấp các cách kiểm tra dữ null như sau:

 • Cách 1: dùng if
if(nullNumber == null)
{
  //code here
}
 • Cách 2: dùng thuộc tính HasValue
if (nullNumber.HasValue)
{
//code here
}
 • Cách 3: dùng toán tử ??
int realNumber = nullNumber ?? 0;

3. Biến là gì?

a) Khái niệm

Trong lập trình, biến được định nghĩa như sau:

 • Là tên gọi để trỏ đến 1 ô nhớ;
 • Là cách gọi 1 giá trị dữ liệu có thể thay đổi được;

Biến là 1 thành phần không thể thiếu trong lập trình. Biến được sử dụng để lưu 1 giá trị tại 1 thời điểm, thực hiện các phép toán, truyền giá trị đến các hàm, …

b) Khai báo

KIỂU_DỮ_LIỆU TÊN_BIẾN = GIÁ_TRỊ_KHỞI_TẠO;

Ví dụ:

 • int a = 1;
 • string str = string.Empty;

Sử dụng biến là tham số đầu vào của 1 hàm:

int Add(int a, int b)
{
  int c = a + b;
  return c;
}

4. Quy tắc đặt tên biến

a) Lưu ý

Khi đặt tên biến, ta cần tuân thủ 1 số quy tắc sau:

 • Tên biến là duy nhất trong phạm vi của biến.
 • Tên biến không được trùng với các từ khóa của C#.
 • Tên biến không được bắt đầu bằng SỐ
 • Tên biến ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Không được đặt tên biến như: int a; bool c; … ngoại trừ các trường hợp sử dụng trong vòng lặp.

1 số từ khóa trong C# chúng ta cần tránh dùng cho biến, đọc thêm tại đây.

b) Quy tắc đặt tên biến:

1. Quy tắc camel: viết thường từ đầu. Từ thứ 2 trở đi, viết hoa ký tự đầu tiên mỗi từ.

string hoVaTen = "Nguyen Van Vuong";

Trường hợp sử dụng:

 • Tham số của hàm
 • Các trường hợp private, protected của lớp

2. Quy tắc PasCal: viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi từ

public int HoVaTen { get; set; }

Trường hợp sử dụng:

 • Tên lớp, tên interface
 • Tên thuộc tính (property)
 • Tên hàm, tên phương thức
 • Và nhiều trường hợp khác

 

 

5 1 vote
Article Rating

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
phethoan

nt min(int a,int b,int c)
    {
      return b < a ? b < c ? b : c : a < c ? a : c;
    }

phethoan

void addShitNumber(int son1,int mother1,int son2,int mother2)     {       int ucln, a = mother1, b = mother2;       while (a != 0 && b != 0)       {         if (a > b) a %= b;         else b %= a;                }       ucln = a == 0 ? b : a;               int bcnn =… Read more »

Bài viết liên quan

Mảng trong C# có gì mà khó khăn?

Mảng trong C# có gì mà khó khăn?

29 - 01 - 2021

Mở đầu Mảng và các xử lý mảng luôn là 1 vấn đề khó cho các bạn mới bắt đầu....

Input và Output trong ứng dụng Console

Input và Output trong ứng dụng Console

19 - 01 - 2021

Với Console, người học sẽ tập trung vào các câu lệnh C# hơn là giao diện người dùng. Vì...

Lập trình C# căn bản - Phần 1

Lập trình C# căn bản - Phần 1

19 - 01 - 2021

Để bắt đầu làm việc với C#, chúng ta cần nắm các kiến thức căn bản gồm các nội...

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x