Lập trình C# căn bản – Phần 1

Ngày đăng: 19 - 01 - 2021 Lượt xem: 483 lượt

Để bắt đầu làm việc với C#, chúng ta cần nắm các kiến thức căn bản gồm các nội dung:

 • Lớp Console
 • Các kiểu dữ liệu: numeric, char, string, boolean, object
 • Chuyển đổi dữ liệu: Convert, Parse, TryParse
 • Cấu trúc lặp: for, while, do..while, foreach
 • Cấu trúc điều khiển: if .. else, switch .. case

Trong video sau, chúng ta sẽ làm quen với C# qua các đoạn code mẫu cơ bản.

Bài tập củng cố kiến thức:

 1. Yêu cầu người dùng nhập vào 2 số. Tính tổng hai số và sau đó hiển thị kết quả trên màn hình.
 2. Nhập vào 1 chuỗi và in ra theo chiều ngược lại.
 3. Nhập vào 1 chuỗi có định dạng dd/MM/yyyy. In ra chuỗi có định dạng yyyy-MM-dd
 4. Nhập vào 3 số int. Tìm ra số lớn nhất.
5 6 votes
Article Rating

Mục lục
  Subscribe
  Notify of
  guest
  22 Comments
  Most Voted
  Newest Oldest
  Inline Feedbacks
  View all comments
  hoang2k

  c1: int a = int.Parse(Console.ReadLine()); int b = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(a + b); Console.ReadKey(); c2 string a = Console.ReadLine();       char[] b = a.ToCharArray();       string c = string.Empty;       for(int i=b.Length-1;i>=0;i–)       {         c += b[i];       }       Console.WriteLine(c);    c3  string a = Console.ReadLine();       string b=string.Empty;       string[] c = a.Split(“/”);       for(int i=c.Length-1;i>=0;i–)       {         b +=… Read more »

  Nguyen Van Cam

  //Ex1: Console.WriteLine(“Enter number 1: “); int a = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(“Enter number 2: “); int b = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(“Sum = {0}” , (a + b)); //Ex2: Console.WriteLine(“Enter the String: “); String str = Console.ReadLine(); for (int i = str.Length – 1; i >= 0; i–) { Console.Write(str[i]); } //Ex3: Console.WriteLine(“Enter date… Read more »

  ĐOÀN THỊ THU 18CNTT4

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace BT1 {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       //1.Yêu cầu người dùng nhập vào 2 số. Tính tổng hai số và sau đó hiển thị kết quả trên màn hình.       int a, b;       Console.WriteLine(“*Cau 1: Tinh tong… Read more »

  Công Nguyên

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace BT_Phan1 {   class cau1   {     static void Main(string[] args)     {  // cau 1 Yêu cầu người dùng nhập vào 2 số. Tính tổng hai số và sau đó hiển thị kết quả trên màn hình       Console.WriteLine(“Vui long nhap vao cau… Read more »

  Văn Lợi

   //Bài 1       Console.WriteLine(“Cau 1: “);        double so1, so2;        String num1, num2;          Console.WriteLine(“Nhap so thu nhat: “);        num1 = Console.ReadLine();        Console.WriteLine(“Nhap so thu hai: “);        num2 =Console.ReadLine();        if(!double.TryParse(num1,out so1)||!double.TryParse(num2,out so2))        {          Console.WriteLine(“That bai!!Ca 2 deu phai la chu so!!”);        }        else        {          double x = Convert.ToDouble(num1)+Convert.ToDouble(num2);          Console.WriteLine(“Tong cua hai so la:… Read more »

  Hồ Khánh Hòa 17CNTT2

  1.Yêu cầu người dùng nhập vào 2 số. Tính tổng hai số và sau đó hiển thị kết quả trên màn hình. Console.Write(“a: “);     int a = int.Parse(Console.ReadLine());     Console.Write(“b: “);     int b = int.Parse(Console.ReadLine());     int kq = a + b;     Console.Write(“Sum = ” + kq);     Console.ReadLine(); 2.Nhập vào 1 chuỗi… Read more »

  HuynhVanDong-17C1
  // câu 1
              int a, b;
  
  
              Console.Write("Nhap a: ");
              a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  
  
              Console.Write("Nhap b: ");
              b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
              Console.WriteLine("Tong a va b la: " + (a + b));
  // câu 2
              string str = String.Empty;
              string temp = String.Empty;
              Console.Write("Nhap vao 1 chuoi: ");
              str = Console.ReadLine();
  
  
              for(int i=str.Length -1 ;i >= 0;i--)
              {
                  temp+=str[i];
              }
  
  
              Console.WriteLine("Chuoi dao nguoc la: " + temp);
  // câu 3 
              string str = String.Empty;
              Console.Write("Nhap vao chuoi co dinh dang dd/MM/yyyy: ");
              str = Console.ReadLine();
  
  
              string[] str2 = str.Split("/");
  
  
              // chua validate
              Console.Write("Sau khi dinh dang yyyy-MM-dd: " + str2[2] + "-" + str2[1] + "-" + str2[0] );
  // câu 4
              int a,b,c;
              Console.Write("Nhap a: ");
              a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
              Console.Write("Nhap b: ");
              b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
              Console.Write("Nhap c: ");
              c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  
  
              int max = a;
              if(max < b)
              {
                  max = b;
              }
              if(max < c)
              {
                  max = c;
              }
              
              Console.WriteLine("So lon nhat la: " + max);
  
  lovecolor

  c1 int a= int.Parse(Console.ReadLine()), b= int.Parse(Console.ReadLine());       Console.WriteLine(a + b); c2 String a = Console.ReadLine();       for(int i = a.Length-1; i >=0; i–)       {         Console.Write(a[i]);       } c3 Console.WriteLine(DateTime.Parse(Console.ReadLine()).ToString(“yyyy-MM-dd”)); c4 int a = int.Parse(Console.ReadLine()), b = a;       a = int.Parse(Console.ReadLine());       if (b < a) b = a;       a = int.Parse(Console.ReadLine());       if (b <… Read more »

  Văn Lợi

   //Bài 1       Console.WriteLine(“Cau 1: “);        double so1, so2;        String num1, num2;          Console.WriteLine(“Nhap so thu nhat: “);        num1 = Console.ReadLine();        Console.WriteLine(“Nhap so thu hai: “);        num2 =Console.ReadLine();        if(!double.TryParse(num1,out so1)||!double.TryParse(num2,out so2))        {          Console.WriteLine(“That bai!!Ca 2 deu phai la chu so!!”);        }        else        {          double x = Convert.ToDouble(num1)+Convert.ToDouble(num2);          Console.WriteLine(“Tong cua hai so la:… Read more »

  Lâm Thị Dưỡng 17CNTT1

  Cau1: Console.Write(“a= “);       int a = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.Write(“b= “);       int b = int.Parse(Console.ReadLine());         Console.WriteLine(a+b); Cau2: String str, str1 = “”;       int i, l;       Console.Write(“Nhap vao chuoi: “);       str = Console.ReadLine();       l = str.Length – 1;       for (i = l; i>=0; i–)       {         str1 = str1 + str[i];       }       Console.WriteLine(“Chuoi dao… Read more »

  Đào Ngọc Khuê

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace BaiTap {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       int a, b;       String chuoi=string.Empty;       Console.WriteLine(“Nhap A:”);       a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());       Console.WriteLine(“Nhap B”);       b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());              Console.WriteLine(“Tong 2 so A,B la: ” + (a + b));       Console.WriteLine(“Nhap Vao 1 chuoi”);… Read more »

  Nguyễn Minh Quốc 18CNTT4

  Cau1: Console.WriteLine(“Enter number1:”); string num1 = Console.ReadLine(); int number1 = 0; bool checknum1 = int.TryParse(num1, out number1); Console.WriteLine(“Enter number2:”); string num2 = Console.ReadLine(); int number2 = 0; bool checknum2 = int.TryParse(num2, out number2); if(checknum1==true && checknum2==true){ Console.WriteLine(“The sum of number1 and number2 is:”+(number1+number2)); } else{ Console.WriteLine(“number1 or number2 isn’t a… Read more »

  Huỳnh Văn Sang

  // cau 1       int a, b;       Console.WriteLine(“Nhap a: “);       a = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.WriteLine(“Nhap b: “);       b = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.WriteLine(a + b);       // cau 2       Console.WriteLine(“Nhap vao 1 chuoi: “);       string chuoi = string.Empty;       chuoi = Console.ReadLine();       char[] arr = chuoi.ToCharArray();       string daochuoi = string.Empty;       for(int i=arr.Length -1;i> -1; i–)       {… Read more »

  Thuong Thi Thu Hiep

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace baiTap {  class Program  {   static void Main(string[] args)   {       //1.Yêu cầu người dùng nhập vào 2 số. Tính tổng hai số và sau đó hiển thị kết quả trên màn hình    Console.WriteLine(“Vui long nhap vao cau 1.”);    Console.WriteLine(“Nhap… Read more »

  Nguyen Thanh Huy

  bai 1: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace baitap1 {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       int a = int.Parse(Console.ReadLine());       int b = int.Parse(Console.ReadLine());       int sum = a + b;        Console.WriteLine(“Tong hai so : ” + sum);       Console.ReadKey();     }   } } bai 2:… Read more »

  hoang2k

  class Program   {     int Min3So(int a, int b, int c)     {       int min = a;       if (min > b)       {         min = b;       }       else if (min > c)       {         min = c;       }       return min;     }     static void Main(string[] args)     {       int a, b,c;       Program program = new Program();… Read more »

  Thuong Thi Thu Hiep

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Baitap2 {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       //1.Yêu cầu người dùng nhập vào 2 số. Tính tổng hai số và sau đó hiển thị kết quả trên màn hình       Console.WriteLine(“Vui long nhap vao cau 1.”);       Console.WriteLine(“Nhap… Read more »

  Võ Thị Mỹ Loan 18CNTT1

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace BT1 {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       //Yêu cầu người dùng nhập vào 2 số. Tính tổng hai số và sau đó hiển thị kết quả trên màn hình.       Tong();       //Nhập vào 1 chuỗi và in… Read more »

  Võ Thị Mỹ Loan 18CNTT1

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace BT1 {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       //Yêu cầu người dùng nhập vào 2 số. Tính tổng hai số và sau đó hiển thị kết quả trên màn hình.       Tong();       //Nhập vào 1 chuỗi và in… Read more »

  QueAnh

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Thuchanh1 {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       bool ex = false;       while (!ex)       {         Console.WriteLine(“Chon bai(1,2,3,4,5):”);         Console.WriteLine(“Bai 1: Tong hai so”);         Console.WriteLine(“Bai 2: Chuoi dao”);         Console.WriteLine(“Bai 3: Dinh dang ngay yyyy-MM-dd”);         Console.WriteLine(“Bai 4: So lon nhat… Read more »

  Lê Văn Thắng 16CNTT2

  Câu 1:       Console.Write(“Input the first number: “);       int a = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.Write(“Input the second number: “);       int b = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.Write(“Result is: “);       Console.WriteLine(a + b); Câu 2:       string str = String.Empty;       string newStr = String.Empty;       Console.Write(“Input the string: “);       str = Console.ReadLine();       for (int i = str.Length – 1;… Read more »

  Nguyen Hoang Lan

  using System; namespace baitap1 {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       int so1, so2;               //c1:Yêu cầu người dùng nhập vào 2 số. Tính tổng hai số và sau đó hiển thị kết quả trên màn hình.       Console.WriteLine(“Nhap so thu nhat: “);       so1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());       Console.WriteLine(“Nhap so thu… Read more »

  Bài viết liên quan

  Mảng trong C# có gì mà khó khăn?

  Mảng trong C# có gì mà khó khăn?

  29 - 01 - 2021

  Mở đầu Mảng và các xử lý mảng luôn là 1 vấn đề khó cho các bạn mới bắt đầu....

  Kiểu dữ liệu và biến trong C#

  Kiểu dữ liệu và biến trong C#

  20 - 01 - 2021

  Chúng ta đã tìm hiểu được kỹ thuật Input, Output trong ứng dụng Console trong bài trước. Trong bài...

  Input và Output trong ứng dụng Console

  Input và Output trong ứng dụng Console

  19 - 01 - 2021

  Với Console, người học sẽ tập trung vào các câu lệnh C# hơn là giao diện người dùng. Vì...

  22
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x